Şifa Üniversitesi Bornova Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
24 Haziran 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27974
YÖNETMELİK
ŞİFA ÜNİVERSİTESİ BORNOVA SAĞLIK UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Şifa Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Şifa Üniversitesi Bornova Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Şifa Üniversitesi Bornova Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Dekan: Şifa Üniversitesine bağlı fakültelerin dekanlarını,
b) Diş Hekimliği Fakültesi: Şifa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,
c) Merkez: Şifa Üniversitesi Bornova Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,
ç) Merkez İşletme Direktörü: Şifa Üniversitesi Bornova Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İşletme Direktörünü,
d) Merkez Tıbbi Direktörü (Başhekim): Şifa Üniversitesi Bornova Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Tıbbi Direktörünü,
e) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
f) Mütevelli Heyet: Şifa Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
g) Rektör: Şifa Üniversitesi Rektörünü,
ğ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü: Şifa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünü,
h) Sağlık Bilimleri Fakültesi: Şifa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesini,
ı) Senato: Şifa Üniversitesi Senatosunu,
i) Tıp Fakültesi: Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesini,
j) Üniversite: Şifa Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; sağlık hizmeti almak için Merkeze başvuran hastalara tıp bilimi ve teknolojisinin tüm imkanları kullanılarak, teşhis ve tedavi hizmeti sunmak, hekim ve sağlık personeli yetiştirmek, Üniversite bünyesindeki sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda eğitim ve öğretim veren fakülte, enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma merkezleri ile bilim adamı ve araştırmacılara, eğitim ve öğretim, araştırma, yayın ve uygulama imkanı sağlamak, eğitim ve sağlık hizmetlerinde verimliliği artırmak, Merkezin stratejik planı ve hedefleri çerçevesinde modern Merkez işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda ulaşılabilir kaliteli sağlık hizmeti verilmesini sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Sağlık hizmeti almak üzere Merkeze başvuran hastalara kaliteli, bilimsel ve güvenilir sağlık hizmeti vermek, hizmetleri çeşitlendirmek ve etkinliğini artırmak,
b) Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren tıp ve sağlık personeli yetiştiren fakülte ve diğer eğitim ve öğretim birimleri öncelikli olmak üzere sağlık uygulama ve araştırma faaliyetlerine ilişkin alt yapıyı hazırlamak, ulusal ve uluslararası bilimsel kongre, çalıştay, kurs ve seminerler düzenlemek,
c) Sağlık ve yaşam koşullarını iyileştirmek için halk sağlığı projeleri oluşturmak,
ç) Üniversite öğrencilerinin; sağlıklı yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek,
d) Sağlıklı bir toplumun geliştirilmesi için gerektiğinde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak bilim dünyası ile toplum arasında bütünleşme görevini üstlenmek,
e) Ulusal ve uluslararası kamu, özel sektör kurum ve kuruluşlara Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel görüş sunmak ve benzeri hizmetleri vermek,
f) Toplumun sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla, kitap, dergi, broşür ve benzeri yayınlar yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek, eğitim programları hazırlamak,
g) Sağlık hizmetleri alanında yapılan araştırma, eğitim ve uygulamalarına destek olmak üzere, Merkez bünyesinde uygulama birimleri veya üniteleri kurmak ve işletmek,
ğ) Rektörlükçe ve Merkez organlarınca kararlaştırılan diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Merkez Yönetim Kurulu,
b) Merkez Tıbbi Direktörü (Başhekim),
c) Merkez İşletme Direktörü.

Merkez yönetim kurulu ve görevleri
MADDE 8 – (1) Merkez Yönetim Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Mütevelli Heyeti Başkanı,
b) Rektör,
c) Tıp Fakültesi Dekanı,
ç) Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı,
d) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı,
e) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü,
f) Üniversite Genel Sekreteri,
g) Merkez Tıbbi Direktörü (Başhekim),
ğ) Merkez İşletme Direktörü,
h) Merkezin muhasebe işlemlerinin koordinasyonundan ve uygulanmasından sorumlu müdür,
ı) Hemşirelik hizmetlerinin koordinasyonundan ve uygulanmasından sorumlu müdür.
(2) Merkez Yönetim Kurulu; Mütevelli Heyeti Başkanının yönetiminde yılda en az dört kez salt çoğunlukla toplanır, kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Üyeler çekimser oy kullanamazlar. Merkez Yönetim Kurulunun raportörlüğünü, alınan kararların uygulama ve takibini Merkez İşletme ve Tıbbi direktörleri yapar.
(3) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkez hizmetlerinin verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
b) Merkez İşletme ve Tıbbi Direktörüne bağlı birimlerce veya çalışma grubu ve komitelerce hazırlanan raporlar, teklif ve projeleri görüşerek karara bağlamak,
c) Tüm merkez birimlerinin verimli bir işletmecilik anlayışı içinde çalışmasını sağlayacak koordinasyonu yapmak, yeni hedefleri belirlemek ve faaliyet planlarını onaylamak.

Merkez tıbbi direktörü
MADDE 9 – (1) Rektörün teklifi ile Üniversitede tam gün statüde çalışan öğretim üyeleri arasından birisi, Mütevelli Heyeti tarafından, Merkez Tıbbi Direktörü (Başhekim) olarak iki yıl süreyle atanır. Süresi biten Merkez Tıbbi Direktörü yeniden görevlendirilebilir.
(2) Merkez Tıbbi Direktörünün (Başhekim) görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılardan birisi, Merkez Tıbbi Direktörünün görüşü ve Rektörün onayı ile Merkez Tıbbi Direktörüne vekalet eder.

Merkez tıbbi direktörünün görevleri
MADDE 10 – (1) Merkez Tıbbi Direktörünün görevleri şunlardır:
a) Sağlık hizmetlerinde işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
b) Hastaların ve hekimlerin ihtiyaç ve beklentilerine göre mevcut hizmetlerin geliştirilmesi ve bilimsel ve teknolojik değişimlerin Merkeze getirilmesinde önderlik etmek,
c) Tıbbi kayıt ve raporların bilimsel esaslara uygun olarak düzenlenmesini denetlemek,
ç) Merkeze yararlı olacak hekim ve diğer sağlık personelinin temininde araştırmalar yapmak ve önerilerde bulunmak, sağlık ekiplerinin ve bölümlerin çalışma sonuçlarını değerlendirmek,
d) Kamu kurum ve kuruluşları ve akademik çevrelerde Merkezi temsil etmek, hekimlerin mesleki sorunlarını ve çalışma koşullarını iyileştirmek üzere projeler hazırlamak,
e) Hekimlerin; poliklinik, acil servis, ameliyat için yatan hasta takipleri ile rapor, izin ve kongre gibi sebeplerle geçici olarak görev yapamadığı hallerde hizmetlerin aksamaması için gerekli planlamaları yapmak,
f) Kurul ve komitelerin etkili ve verimli olarak çalışmalarını sağlamak,
g) Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri ve uzmanlık eğitiminde bulunanların eğitim ve pratiklerini geliştirmek, Merkezdeki hizmetlere katkılarını artırmak üzere dekanlıklar ve ana bilim dalı başkanlıkları ile ortak programları koordine etmek.

Merkez işletme direktörü
MADDE 11 – (1) Merkez İşletme Direktörü; Üniversitede lisans mezunu adaylar arasından, Rektörün olumlu görüşü ile Mütevelli Heyeti tarafından iki yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Merkez İşletme Direktörü yeniden görevlendirilebilir.

Merkez işletme direktörünün görevleri
MADDE 12 – (1) Merkez İşletme Direktörünün görevleri şunlardır:
a) Merkezin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda gelişmesi için gerekli tedbirleri almak, gerekli düzenleme ve çalışmaları yapmak,
b) Merkezin klinik, poliklinik, acil servis, eczane, ameliyathane, kan merkezi, tanı ve araştırma laboratuarları, beslenme ve diyet, hasta kabul ve taburcu, tıbbi dokümantasyon ve arşiv, teşhis, tedavi, bakım ve diğer sağlık, idari, teknik destek hizmetleri birimlerinin, Merkezin amaç ve hedefleri doğrultusunda düzenli, uyumlu, etkin, sürekli ve verimli biçimde çalışmasını sağlamak ve bunun için gerekli fiziki şartların oluşturulması, personel ihtiyacının tespiti ve giderilmesi için gerekli planlama, koordinasyon ve denetimi sağlamak ve hizmet içi eğitim alt yapı imkanlarını oluşturmak,
c) Merkez Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasını sağlamak,
ç) Merkeze bağlı idari ve teknik olmak üzere tüm Merkez personelinin yönetim, koordinasyon, denetim ve genel gözetimini yapmak,
d) Merkezin mesai sonrası çalışma, nöbet ve yönetim hizmetleri ile ilgili düzenlemeleri belirlemek ve uygulanmasını sağlamak,
e) Merkezin gerekçeli bütçe ve ödenek, kadro ve personel ihtiyaçlarını ve yıllık faaliyet raporunu Mütevelli Heyeti Başkanlığına sunmak,
f) Merkez hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli her türlü cari mal ve hizmet alımı ile cihaz ve diğer demirbaş malzeme temin ve bakım ve onarım ihtiyacı ile bina bakım-onarım ihtiyacının tespiti, zamanında temin edilmesi ve yapılması için gerekli tedbirleri almak, koordinasyonu sağlamak ve girişimde bulunmak,
g) Merkeze alınacak her türlü cari mal ve demirbaş malzemenin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde giriş ve çıkış, yıl sonu devir ve düşüm işlemlerinin yapılması ile kurulacak muayene ve kabul komisyonlarının görev ve işlemlerini izlemek,
ğ) Merkez faaliyetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak, tedbirleri almak ve gerekli girişimlerde bulunmak,
h) Mütevelli Heyeti Başkanlığı tarafından, Merkezin amaç ve faaliyetlerine ilişkin olarak verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Merkez ünitelerinin ve birimlerinin çalışma usul ve esasları
MADDE 13 – (1) Merkezde ve Merkeze bağlı olarak çalışan tüm sağlık üniteleri işleyiş yönü ile Merkez Tıbbi Direktörüne, bilimsel ve akademik yönden ise ilgili dekanlıklar üzerinden Rektöre karşı sorumludur.
(2) Merkezin idari ve mali üniteleri Merkez İşletme Direktörüne karşı sorumlu olup, Merkez İşletme Direktörü bu konularda Mütevelli Heyetine karşı sorumludur.
(3) Bölüm başkanları, anabilim dalı başkanları ve bilim dalı başkanları, sorumluluk alanlarına giren Merkez bölgelerinde Merkez hizmetlerinin en verimli ve en iyi şekilde gerçekleştirilmesi açısından Merkez yönetimi ile işbirliği ve koordinasyon içinde bulunur.
(4) Merkezin verimlilik ve etkinliğinin arttırılması, hizmet kontrolünün sağlanması ve değerlendirilmesi amacıyla komite ya da birimler oluşturulabilir. Bunların görevleri, buralarda görevlendirilecek kişilerin görevleri ve çalışma şekline ilişkin esaslar Merkez Yönetim Kurulunca belirlenir.
(5) Anabilim dallarına ait servis, laboratuar ve polikliniklerin çalışma düzeni ve işleyişinden anabilim dalı başkanları sorumludur. Anabilim dalı başkanları bu işleyişten aynı zamanda idari bakımdan Merkez Tıbbi Direktörü, bilimsel ve akademik bakımdan ise Dekana karşı sorumludur.
(6) Merkez ünite ve birimlerinin çalışma usul ve esaslarına ilişkin diğer hususlar ile komitelerin çalışma usul ve esasları Senato tarafından belirlenir.

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Şifa Üniversitesi Rektörü yürütür.